طراحی سایت
پنجشنبه 29 مهر 1400.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

تیم آبسار کویر

2E2A1646  2E2A1656


دپارتمان بیوتکنولوژی

  1  2  3  4  5


دپارتمان کشاورزی

3  2  1  4  5  6


 دپارتمان سم شناسی

2  1  5  3  6  4  


دپارتمان محیط زیست

5  2  6  4  1    


 دپارتمان صنایع غذایی

4  2  3  5  1  6

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images