طراحی سایت
پنجشنبه 29 مهر 1400.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از شرکت آبسارکویر

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد مورخ 10 دی ماه 97 از بخش های آزمایشگاهی شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر بازدید نمودند.

 

photo ۲۰۱۹ ۰۱ ۰۱ ۱۳ ۵۶ ۱۸    photo ۲۰۱۹ ۰۱ ۰۱ ۱۳ ۵۶ ۲۲

بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از شرکت آبسارکویر

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد مورخ 10 دی ماه 97 از بخش های آزمایشگاهی شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر بازدید نمودند.

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images