طراحی سایت
پنجشنبه 29 مهر 1400.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

آزمایشگاه باقیمانده آفت کشها 

تجهیزات:

دستگاه (GCMass) ساخت شرکت Agilent آمریکا سیستم GC مدل 7890B مجهز به دتکتور MASS مدل 5977B

شرح خدمات :

 • اندازه گیری مقدار داروها و بررسی ساختار آنها
 • جداسازی و شناسایی هیدروکربن ها و ترکیبات آلی موجود
 • تعیین وزن مولکولی، فرمول تجربی و طیف جرمی ترکیبات
 • تجزیه ترکیبات آلی، بیولوژیک، پلیمرهای حاوی نانو ذرات و ترکیبات شاخه ای
 • جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی ناشناخته

قابلیت انجام آزمون بر روی دامنه وسیعی از محصولات:

 •            کاربرد وسیع درحوزه های مختلف شیمی، کشاورزی، داروسازی ومحیط زیست
 •             آنالیز کیفی و کمی اسانس ها
 •             اندازه گیری مقدار داروها و بررسی ساختار آنها
 •            جداسازی و شناسایی ترکیبات ناشناخته در صنایع غذایی، شیمیایی و پتروشیمی به منظور تشخیص، تعیین و اندازگیری مقدار

پارامترهای قابل انجام آزمون :

 •             جداسازی و اندازه گیری سموم کلره و فسفره محیط زیستی (در پساب ، هوا ،خاک و...)
 •              اندازه گیری ترکیبات PCB در آب و خاک
 •             جداسازی و اندازه گیری سموم و آفت کش ها در مواد غذایی
 •             شناسایی و تعیین وزن مولکولی، فرمول تجربی و طیف جرمی ترکیبات
 •            آنالیز کیفی و کمی اسانس ها

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images