طراحی سایت
پنجشنبه 29 مهر 1400.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

خاکشناسی

شرح خدمات:

1-آزمایشات مربوط به تجزیه فیزیکی  و شیمیایی خاک

2-آزمایشات مربوط به تجزیه آب

3-آزمایشات مربوط به تجزیه شیمیایی گیاه

4- آزمایشات مربوط به تجزیه میوه

5- آزمایشات مربوط به تجزیه کود های شیمیایی و آلی

لیست تجهیزات :

1-PH  متر ساخت metrohmمدل  827 phlab

2-فلیم فتومتر ساخت Jenwayمدل PFP7

3- ECمترساختJenwayمدل4510

4- اسپکتروفتومتر ساخت کشور المان مدل SpecoRD210(uv-vis)

5-سانترفیوژ مدل BS701512HH

6-شیکر مدل TAT10

7-کوره الکتریکی مدل exition Azar1250

8-ترازو دیجیتال 0.0000 ساخت کشور ژاپن مدل PA114C

پارامترهای اندازه گیری:

آزمایشات مربوط به تجزیه کودهای شیمیایی و آلی-  کلیک

آزمایشات مربوط به تجزیه خاک -  کلیک

آزمایشات مربوط به تجزیه آب -  کلیک

آزمایشات مربوط به تجزیه شیمیایی گیاه -  کلیک

آزمایشات مربوط به تجزیه میوه -  کلیک

دانلود لیست قیمت پارامترهای بیولوژیکی خاکی

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images