طراحی سایت
پنجشنبه 29 مهر 1400.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

قارچ شناسی

مقدمه
قارچ شناسيبه معنايMycologyمي‌باشد. اين واژه توسط پيرآنتونيو ميچلي در قرن 18 پيشنهاد شده است

مشخصات عموميقارچ ها
1- يوکاريوتيک هستند.
2-فاقد کلروفيل و آوند هستند.
3-داراي ديواره سلولي‌اند.
4-تکثير از طريق جنسي و غيرجنسي صورت مي‌گيرد.
5-پيکرهقارچتک‌سلولي يا پرسلولي مي‌باشد. . پيکرهقارچهای پرسلولیاز رشته‌هاي متعددي به نام ريسه يا هيف تشکيل مي‌يابد
6-قارچ هااز طريق پديده جذب ، مواد غذايي خود را بدست مي‌آورند در حالي که گياهان از طريق فتوسنتز و جانوران از طريق بلع اين مواد را تهيه مي‌کنند.
7- قارچ هافاقد تحرکند که اين تفاوت آنها را با جانوران و تشابه آنها را با گياهان نشان مي‌دهد.

نحوه زندگيقارچ ها
قارچ هابه حالت ساپروفيت روي مواد در حال پوسيدن و يا در فرم انگل يا پارازيت روي ساير موجودات زنده از جمله گیاهان، انسان و حیوانات زندگي مي‌کنند. قارچ های های بیمارگر گیاهی از جمله مهمترین عوامل بیماری زا بر روی طیف وسیع از گیاهان بوده که هر ساله خسارت هنگفتی به محصولات کشاورزی وارد می کنند.

علائم بیماری های قارچی روی گیاهان:

این علائم بسته به نوع قارچ و نوع میزبان متفاوت بوده و به تعدادی از این علائم در زیر اشاره می شود:

مرگ گیاهچه

لکه برگی

کلروز

شانکر

سوختگی برگ

انتشار بیماریهای قارچی :
ورود و انتشار قارچ در مزرعه و باغ با یکی از روشهای زیر صورت می گیرد:
آب

خاک

هوا

ادوات کشاورزی

اندام های گیاهی آلوده

کنترل بیماری های قارچی:

کنترل شیمیایی

کنترل زراعی

کنترل بیولوژیک

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images