طراحی سایت
پنجشنبه 29 مهر 1400.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

پروکاریوت ها

تعریف پروکاریوت ها:

1- ميكروارگانيسمهای تک سلولی و فاقد ديواره هسته ( هسته ابتدايي)
2- دارای ژنوم
DNAبصورت حلقوی و تک رشته ای
3- فاقد ميتوكندري ، اجسام گلژی، هستک و شبکه آندوپلاسمی و دارای ريبوزوم
S 70می باشند.
4- دارای غشاء سلولی و يا غشاءسلولی و يك ديواره سلولی هستند که جنس ديواره از پپتيد و گلوکان می باشد.

دو نوع پروکاریوتها در گیاهان تولید بیماری می کنند:
1- باکتریها ( Bacteria) :
دارای یک غشاء سلولی و دیواره سلولی محکم هستند و در بیشتر موارد یک یا چند تاژک دارند.
2- مایکو پلاسما ها یا ما لیکوتها

(
Mycoplasma like Organism= MLO):
فاقد دیواره سلولی و فقط دارای یک غشاء تک لایه ای خاص هستند.
طبقه بندی پروکاریوتها : براساس خصوصیات دیواره سلولی
1-
Gracilicutes :
باکتری گرم منفی با دیواره نازک
2-
Firmacutes:
باکتری گرم مثبت با دیواره محکم
3-
Mollicutes )Tenericutes):
فاقد دیواره سلولی و دارای یک غشاء تک لایه ای نرم

باکتریهای بیماریزای گیاهی
باکتریهای بیماری زای گیاهی ساپروفیت اختیاری هستند و به خوبی در محیطهای کشت مصنوعی کشت می شوند ولی کشت تعدادی از باکتریهای آوندی (Fastidious) در محیط کشت مشکل بوده وبرخی ازآنها هنوز قابل کشت نیستند.

علائم بیماریهای باکتریایی :
تولید گال یا غده (Tumor)
لکه برگیها و آتشک و شانکرها
پوسیدگی نرم (
Soft Rot)
پژمردگی آوندی(
Vascular Wilt)

انتشار بیماریهای باکتریایی :
ورود وانتشار باکتریها در مزرعه و باغ ازروشهای زیر صورت می گیرد:
خاک آلوده
مواد گیاهی آلوده ( بذر، نشاء و سایر اندامهای آلوده)
انسان( ادوات کشاورزی آلوده ، عملیات مختلف زراعی)

کنترل بیماریهای باکتریایی :
استفاده از بذر و گیاهان سالم
بهداشت زراعی مانند حذف و سوزاندن شاخه ها و یا گیاهان آلوده

ضد عفونی ابزار آلاتی مانند چاقوی و قیچی هرس ودستها

کوددهی و آبیاری مناسب
تناوب زراعی
استفاده از ارقام مناسب
استفاده از مواد شیمیایی و بخار آب در ضد عفونی بذور وخاک
استفاده از ترکیبات مسی دربیماریهای باکتریایی لکه برگی و بلایت بصورت سمپاشی شاخ و برگ
استفاده از آنتی بیوتیک ها بصورت پاشش و یا فرو بردن نشاء و قلمه ها در محلول آن

استفاده از ویروسهای باکتری خوار ( باکتریوفاژها) و باکتریوسین ها ( مواد ضد باکتریایی مترشحه از باکتریها

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images