طراحی سایت
پنجشنبه 29 مهر 1400.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

کشت بافت گیاهی

شرح خدمات:

 • کشت بافت و ریزازدیادی گیاهان دارویی با تاکید بر گونه های انحصاری و در خطر انقراض
 • ریزازدیادی و تکثیر ارقام همگن گیاهان دارویی به منظور حفظ ارقام پرمحصول
 • القای کالوس و بهینه سازی کشت های سوسپانسیون سلولی گیاهان دارویی برای تولید متابولیت های ثانویه
 • القای ریشه مویینه در گیاهان دارویی با استفاده از اگروباکتریوم و بهینه سازی تولید متابولیت های ثانویه در شرایط کشت های درون شیشه
 • انتقال ژن های موثر در مسیر بیوسنتز ترکیبات طبیعی و مطالعه بیان آنها در اندام یا گیاهان دارویی باززایی شده تراریخت (مهندسی متابولیک)
 • بهینه سازی تولید متابولیت های ثانویه باارزش در شرایط نیمه صنعتی با استفاده از بیوراکتورها
 • کشت اندامهای گیاهی و تهیه گیاهان عاری از ویروس (کشت مریستم)
 • تهیه پروتکلهای مناسب برای تکثیر گیاهان دارویی و معطر از طریق تکنیک های کشت بافت
 • کشت دانه گرده و پرچم و استفاده از سایر روش ها به منظور تولید گیاهان دارویی هاپلوئید و دابل هاپلوئید در جهت دستیابی به اهداف اصلاحی آنها
 • بررسی پدیده تنوع سوماکلونی و بهره گیری از آن جهت ایجاد واریته های مطلوب
 • القای پلی پلوئیدی و ارزیابی تاثیر سطوح مختلف پلوئیدی بر روی تولید متابولیت های ثانوی

تجهیزات :

 1. لامینار ­ایرفلو
 2. هود استریل
 3. آون
 4. اتوکلاو

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images